ZELENÁ ÚSPORÁM

Zaměřujeme se na dotace na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (podoblast A).

V této oblasti můžete získat dotaci na:

  • zateplení obvodových stěn
  • zateplení střechy
  • zateplení podlahy
  • výměnu výplní otvorů

Nově můžete realizovat jen dílčí opatření nebo i jen kombinaci dílčích opatření - např. zateplení obvodových stěn a výměnu výplní otvorů. Důležitou podmínkou je, aby byla budova zkolaudována před 1. 7. 2007.

Výše dotace se odvíjí od výměr zateplovaných konstrukcí.

Dělí se na čtyři podoblasti: A.0, A.1, A.2, A.3.

Podmínkami pro zařazení do určité kategorie jsou hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění, průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, měněné stavební prvky obálky budovy a procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření. Procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření se pohybuje od 20 % (kategorie A.0) až po 60 % (kategorie A.3). Laicky se to dá popsat jako snížení spotřeby energie v navrhovaném stavu minimálně o 20% oproti původnímu stavu. V tabulce č. 1 je uvedena výše dotace v Kč vztažená na metr čtvereční zateplované plochy.

Tabulka 1 - výše podpory v oblasti podpory A

Typ konstrukce
Podoblast podporyA.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2)
Obvodová stěna 500,- Kč 600,- Kč 800,- Kč
Střecha 500,- Kč 600,- Kč 800.- Kč
Výplně otvorů 2 100,- Kč 2 750,- Kč 3 800,- Kč
Podlaha na zemině 700,- Kč 900,- Kč 1 200,- Kč
Ostatní konstrukce, stropy 330,- Kč 400,- Kč 550,- Kč

V této podoblasti má žadatel nárok na podporu ve výši 25 000 Kč na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru. Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je termín pro realizaci opatření v této kategorii 18 měsíců. Lhůta je počítána ode dne akceptace žádosti.